Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30-15:30
A A A
Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
24.03.2021 •
Jadwiga Bodniewicz •

Deklaracja dostępności www.sds.powiat-sredzki.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Śląskiej z filią w Piersnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sds.powiat-sredzki.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF utworzone poprzez skan dokumentu w formie papierowej.
 • Dokumenty DOC , DOCX z wklejonymi obrazami tabel, tekstów lub wykresów.
 • Dokumenty przesłane do opublikowania przez podmiot zewnętrzny.
 • Banery, zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp, nie posiadają szczegółowych opisów.

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Sienkiewicz.
 • E-mail: sds@powiat-sredzki.pl
 • Telefon: 71 359 59 59

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Śląskiej
 • Adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Śląskiej
  ul. Kilińskiego 28
  55-300 Środa Śląska
 • E-mail: sds@powiat-sredzki.pl
 • Telefon: 71 359 59 59

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ŚDS mieści sie w dwóch budynkach w Środzie Śląskiei i w Piersnie. W obu budynkach znajdują się zewnętrzne windy dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia budynku w Środzie Śląskiej prowadzi podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W każdym z budynków ŚDS toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak pętli indukcyjnuych w obiekcie. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 • Zadaj pytanie
 • Kalendarium
 • Galeria zdjęć
 • E-kartki
 • Multimedia
 • Praca

Newsletter