Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30-15:30
A A A
Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
05.12.2011 •
Admin •
Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/55/2011
Rady Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 21.06.2011 r.
 
STATUT
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
 
Rozdział 1. Postanowienie ogólne.
§ 1 Powiatowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej – środowiskowy dom samopomocy, zwany „Domem”, działa pod nazwą „Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Śląskiej”.
§ 2.Dom jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego realizującym zadania dotyczące pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej.
§ 3.Siedziba Domu mieści się w Środzie Śląskiej, przy ulicy Kilińskiego 28.
 
§ 4.1. Dom jest środowiskowym domem samopomocy typu A oraz B.
2. Dom udziela świadczeń osobom:
1) przewlekle psychicznie chorym,
2) upośledzonym umysłowo.
 
§ 5. Dom prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
 
§ 6. Środki na realizacje zadań przez Dom zapewnia budżet państwa.
 
§ 7. Dom przeznaczony jest dla 60 uczestników.
 
Rozdział 2. Przedmiot działań Domu.
§ 8.1. Dom zapewnia usługi świadczone osobom, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.
2. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
 
§. 9. Dom świadczy usługi obejmujące w szczególności:
1) Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
2) Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
3) Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
4) Poradnictwo psychologiczne;
5) Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
6) Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
7) Niezbędną opiekę;
8) Terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreacje;
9) Całodobowe wyżywienie dla uczestników skierowanych na pobyt całodobowych w formie posiłków lub produktów żywnościowych do przygotowania posiłków przez uczestnika;
10) Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.
 
Rozdział 3. Organizacja Domu.
§ 10. W strukturze organizacyjnej Domu wyodrębnia się filię w Piersnie jako jednostkę organizacyjną Domu.
§ 11. 1.Domem kieruje Kierownik zatrudniony przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej.
2.Funkcjonowanie Domu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa służbowego, podporządkowania, podziału czynności i indywidualnych odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
3. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje upoważniony przez niego pisemnie pracownik Domu.
4. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Domu.
§ 12. Szczegółową organizacje i zasady funkcjonowania Domu określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej.
 
Rozdział 4. Postanowienia końcowe.
§13.1. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Średzki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej.
2. Nadzór nad realizacją zadań Domu sprawuje Wojewoda Dolnośląski.
§ 14. Zmiany w Statucie mogą nastąpić w drodze przyjętej dla jego uchwalenia.
 
 
  • Zadaj pytanie
  • Kalendarium
  • Galeria zdjęć
  • E-kartki
  • Multimedia
  • Praca

Newsletter